56 677 26 07

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Anna Płotkowiak

Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Danuta Pantlinowska

LEKARZ
Lek. med. Alicja Soborska

KONTAKT
Oddział tel. 56 677 26 66

Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które ze względu na zły stan zdrowia, stopień nie pełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w celu poprawy stanu zdrowia, zapobieganiu powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizację i usprawnienia ruchowe, bezpieczeństwo i opiekę. Zapewnienie tym osobom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i diety.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji i opieki, wypracowane procedury jakościowe oraz fachowy personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Personel Zakład Opiekuńczo-Leczniczego zapewnia przebywającym w nim pacjentom poczucie bezpieczeństwa, godności i intymności.

Informacji na temat przyjęcia pacjenta udziela Kierownik ZOL
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.30

tel. 56 677 26 66

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta do ZOL wypełnia na wniosek pacjenta lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego. Można je wydrukować z zakładki "DO POBRANIA" - kliknij

W przypadku żywienia dojelitowego i pozajelitowego należy dodatkowo dołączyć następujące dokumenty:

WAŻNE: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest Domem Pomocy Społecznej.