56 677 26 07

Dzienny Dom Opieki MedycznejRealizacja Projektu "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielny na terenie subregionu toruńskiego" realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi priorytetowej 9, Działania 9.3 Poddziałania 9.3.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Świadczenia zdrowotne w DDOM udzielane są osobom, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM, udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą:
 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • doradztwo dietetyczne,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Usługi świadczone w DDOM mają charakter bezpłatny. Zespół Terapeutyczny ustala czas trwania pobytu w DDOM dla każdego uczestnika przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Osobom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie.

Świadczeniami zdrowotnymi w ramach DDOM mogą być objęte osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
 • osoby posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 • osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapia farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • lub osoby, u której występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie
 • lub osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
 • osoby niesamodzielne - które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, które w ocenie skalą Barthel (dokument obowiązujący do przyjęcia) otrzymały 40-65 punktów.

DDOM przyjmuje pacjentów w oparciu o: Wzory wymaganych dokumentów są dostępne również na stronie internetowej www.ckom.pl oraz w DDOM Chełmno ul. Danielewskiego 8 (były Dom Dziecka).
Dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, bądź lekarz oddziału szpitalnego wraz z wypisem ze szpitala.