56 677 26 07


Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w ramach projektu RPKP.09.03.01-04-0002/20 i podpisanej umowy o partnerstwie z Województwem Kujawsko-pomorskim, na rzecz realizacji Projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach RPO WKP 2014-2020 Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 09.03.01 Rozwój usług zdrowotnych.

 

W ramach projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zakupił środki ochrony indywidualnej.