56 677 26 07

Dotacja NMF i MFEOG

"Zdrowy maluszek"

Dotacja NMF i MFEOG

”Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych". Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Już sam tytuł podkreśla, na co Projekt jest nastawiony i jaki jest jego cel. Odpowiednia opieka nad kobietą w ciąży oraz noworodkiem w jego pierwszych dniach czy miesiącach na świecie często decyduje o całym jego przyszłym życiu. Wnioskodawca – ZOZ w Chełmnie pragnie, aby wszystkie dzieci w regionie mogły otrzymać szansę na normalne życie dzięki dostępie do wysokiej jakości opieki medycznej. Projekt realizowany jest w ramach pierwszego obszaru wsparcia Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych oraz polepszenia warunków bytowych pacjentów a także warunków pracy kadry medycznej. Wszystkie te działania przyczynią się do rozwoju placówki, zapewniając najwyższą jakość usług. Modernizacja i unowocześnienie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Poradnią, a także zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego, zapewnią pacjentkom oraz ich nowonarodzonym dzieciom odpowiednią opiekę medyczną. Inwestycja ma na celu przebudowę i modernizację pomieszczeń, aby spełniały wymogi przewidziane przepisami prawa oraz oczekiwania Użytkowników – zarówno pracowników Oddziału i ZOZ w Chełmnie jak i wszystkich pacjentów, oraz odwiedzających ich rodzin. Remont przyczyni się do pełnego wdrożenia w Szpitalu systemu rooming-in, czyli systemu pozwalającego na wspólne przebywanie matki z dzieckiem.

Projekt jest nakierowany również na edukację i profilaktykę zdrowotną pacjentów Oddziałów. Realizowane będą następujące programy:

1. Program edukacyjny dla rodziców spodziewających się dziecka i po porodzie dotyczący opieki nad noworodkiem w szpitalu i w domu.

Gdy przychodzi na świat mały człowiek, cały świat staje na głowie. Młodymi rodzicami targa wiele skrajnych emocji, niepewność co do sposobu pielęgnacji oraz karmienia ich dziecka spędza im sen z powiek. Rodzice, zanim zaczną w pełni radzić sobie z opieką nad dzieckiem, wiele dni i nocy uczą się odczytywać potrzeby swego maleństwa.

Program edukacyjny został przygotowany tak, aby ułatwić rodzicom ten czas, z myślą o potrzebach młodych rodziców oraz ich dziecka. W ramach Programu omawiane będą zagadnienia związane z pielęgnacją i sposobem karmienia dziecka w szpitalu i w domu. Biorąc udział w programie edukacyjnym, rodzice otrzymują odpowiedź na wiele pytań, umacniając swoją pozycję jako mama i tata.

Program edukacyjny będzie zawierał wiadomości oparte o wiedzę z fachowej literatury ale również o własne doświadczenia kadry z macierzyństwa i długoletniej pracy w oddziale. Program będzie promował wspólną opiekę nad noworodkiem przez oboje rodziców, co sprzyja budowaniu więzi dziecka z obojgiem rodziców.

Program kierowany jest do ciężarnych i położnic przebywających w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym w ZOZ w Chełmnie oraz ich rodzin (przeważnie ojców dzieci), a także dla pacjentek Poradni K będących w ciąży.

2. Program profilaktyczny USG stawów bioderek u noworodków

Celem badania jest wykrycie dysplazji stawów biodrowych, wady powstałej na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym, a także noworodkowym i niemowlęcym, co umożliwia szybkie wyleczenie i zapobiega problemom w życiu dorosłym. Badanie kliniczne noworodka wykrywa tylko co czwarty przypadek wrodzonego zwichnięcia stawów biodrowych. Badanie za pomocą USG w kierunku prawidłowej budowy stawu biodrowego powinno być wykonane jak najwcześniej u każdego dziecka. Wczesne rozpoczęcie leczenia daje szansę na normalizację rozwoju stawu biodrowego i prawidłowy rozwój dziecka.

Badanie wykonuje wykształcony i doświadczony lekarz – ortopeda. Według zaleceń towarzystw naukowych badanie to należy przeprowadzić dwukrotnie: po urodzeniu ok. 4-6 tygodnia życia i po ok. 12-16 tygodniu życia.

3. Program predykcji porodu przedwczesnego za pomocą badania USG TV

Program pozwala na wykrycie ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem i objęcie kobiety specjalną opieką medyczną.

Części z porodów przedwczesnych można skutecznie zapobiec lub je opóźnić zmniejszając w ten sposób potencjalną ilość powikłań. Trzeba jednak odpowiednio wykryć symptomy zagrożenia tą patologią. Obecnie powszechnie uznawaną zasadą, o największej czułości i swoistości jest pomiar długości szyjki macicy i ewentualna ocena jej konsystencji w badaniu USG TV.

Badanie USG TA (sondą przezbrzuszną) wykonywane jest rutynowo w ciąży pojedynczej, fizjologicznej trzykrotnie: w 11-14, w 19-24 i 29-33. Program przewiduje wykonanie dodatkowego badania USG TV (sondą przezpochwową) w trakcie każdego rutynowego badania USG TA, celem oceny długości i konsystencji szyjki macicy, a następnie objęcie leczeniem wyselekcjonowanej grupy kobiet ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym. Kobiety te, w zależności od stopnia zagrożenia leczone będą w Szpitalu w Chełmnie lub też będą otrzymywały skierowanie do szpitala o wyższym stopniu referencyjnym (np. w Bydgoszczy).

Bardzo ważnym aspektem Projektu jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy pracowników zatrudnionych na Oddziałach Ginekologiczno–Położniczym i Noworodkowym oraz w Poradni K. Dziedzina medycyny, jaką jest opieka nad matką i noworodkiem stale się rozwija, odkrywane są nowe metody leczenia, w związku z czym ważne jest, aby stale szkolić kadrę w tym zakresie. Dlatego też zaplanowano następujące szkolenia w ramach niniejszego Projektu:

• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
• Szkolenie prelegentek szkoły rodzenia podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Rodzenia
• Szkolenie: Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia
• Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych w Warszawie
• Szkolenie personelu z porodów w wannie-immersja wodna

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.