56 677 26 07

Konkurs

Konkurs na stanowisko Koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 18.11.2022r.
 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  ogłasza  konkurs w celu wyłonienia  kandydata  na stanowisko  Koordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy o składanie  ofert.
W ofercie należy  złożyć następujące dokumenty:  
  
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. opisana przez kandydata  koncepcja pracy funkcjonowania oddziału w odniesieniu do kontroli zarządczej i warunków ekonomiczno- finansowych;
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska( odpis dyplomu lekarza, odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, odpis aktualnego prawa wykonywania  zawodu);
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz 8-letni staż pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje;
6. oświadczenie, że  kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko -klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem  zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków  oraz  materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie  ZOZ-u  lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na  kopercie kandydat umieszcza  swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs  na stanowisko Koordynatora  Oddziału Położniczo-Ginekologicznego” (należy podać nazwę stanowiska  objętego konkursem).    

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone  przez Komisję Konkursową.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.                                                        

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie z dnia 18.11.2022 r.

Praca

Praca lekarzy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów:
  • pediatrów/neonatologów do pracy w oddziale noworodkowym w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne),
  • lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ze specjalizacją z pediatrii/chorób wewnętrznych lub z medycyny rodzinnej oraz lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Telefon: 56 677 26 07, e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl


Ogłoszenie z dnia 18.11.2022r.

Praca

Praca dla lekarzy specjalistów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów:
  • chirurgów, anestezjologów do pracy w oddziale chirurgii oraz anestezjologii intensywnej terapii w godzinach ordynacji i w ramach dyżurów medycznych
  • ginekologa w ramach dyżurów 
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Telefon: 56 677 26 07, e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl


Ogłoszenie z dnia 18.11.2022r.

Praca

Praca dla pielęgniarek

Zespół  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oferuje pracę dla pielęgniarek w szpitalu. Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej. Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie CV wraz z numerem kontaktowym.

Telefon: +48  56 6772603    adres  e- mail: pielęgniarstwo@zoz.chelmno.pl 
Telefon: +48  56 6772607    adres  e- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 25.07.2022r.

Praca

Praca dla lekarza specjalisty chorób wewnętrznych oraz dla lekarza do dyzurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne) oraz lekarzy w ramach dyżurów medycznych  w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 5.07.2022r.
(C) 2020 Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.studioproffi.pl