56 677 26 07

Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1318 z póżn. zm.).
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ido@zoz.chelmno.pl

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno
 2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
 3. Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 5. Informujemy, że nie posiadamy możliwości zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych