56 677 26 07

Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

SZANOWNY PACJENCIE!


Poniższe prawa i obowiązki ułożone są dla Ciebie. Zapoznając się z nimi pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa w czasie pobytu w naszym szpitalu.

PACJENT MA PRAWO DO:
 • Uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu informacji pomocnej do podjęcia decyzji.
 • Wglądu i dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Uzyskania informacji na temat ciągłości dalszego leczenia w Szpitalu oraz innych placówkach medycznych.
 • Poufnego traktowania wszystkich informacji dotyczących pacjenta.
 • Poszanowania intymności i godności pacjenta.
 • Zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i higienicznych odpowiednich do stanu zdrowia.
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego kontaktu z innymi osobami.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Wypisania ze Szpitala na własną prośbę.
 • Świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 • Dodatkowej opieki ze strony najbliższych, która nie może zakłócać procesu leczenia i pielęgnowania innych hospitalizowanych.
 • Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą. Personel szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.
 • Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń z których możesz korzystać.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Składania skarg i wniosków do Dyrektora szpitala.
 • Wskazania osoby, którą należy powiadomić w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

OBOWIĄZKI PACJENTA:
 • Posiadanie ważnego dowodu ubezpieczenia, dowodu osobistego.
 • Przestrzeganie regulaminu i rozkładu dnia w oddziale.
 • Przestrzeganie ustalonego z lekarzem sposobu leczenia.
 • Stosowanie się do poleceń personelu Szpitala.
 • Przestrzeganie higieny osobistej i czystości pomieszczeń.
 • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szpitala.
 • Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.

Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent – pracownik służby zdrowia i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Prawa i obowiązki pacjenta ZOZ w Chełmnie zostały opracowane na podstawie:
1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
3. Karty Praw Pacjenta w oparciu o Deklarację Praw Człowieka.

Sposób rozwiązywania zagadnień etycznych w Szpitalu
Osoby zatrudnione w ZOZ w Chełmnie oraz pacjenci z problemami natury etycznej mogą zwracać się do Zespołu Etycznego w skład którego wchodzą:
 • lek. med. Piotr Piekarski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  tel.: 600 916 567
 • pielęgniarka Renata Ligoń-Jaworska - Z-ca rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
  tel.: 694 297 192

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu:
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa
Sekretariat: tel.: (22) 532 - 82 - 50, fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00