56 677 26 07

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Natomiast po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy to również udostępniania dokumentacji na elektronicznym nośniku), jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia.

Bardzo ważne jest, by przy przyjęciu do szpitala pacjent wskazał osobę, która ma prawo do uzyskania kopii dokumentacji medycznej.
Dokumentację medyczną można udostępnić wyłącznie pacjentowi oraz tej osobie, której nazwisko pacjent zgłosił do dokumentacji w momencie przyjęcia do szpitala.


Zasady uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej:
  1. Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny „wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej” w sekretariacie ZOZ lub w Dziale Statystyki Medycznej ZOZ w Chełmnie Wniosek można napisać również odręcznie.
  2. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć "Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej" . Upoważnienie można napisać również odręcznie.
  3. Formularze można pobrać w Dziale Statystyki Medycznej ZOZ w Chełmnie, odpowiedniej Poradni, lub ze strony internetowej ZOZ w Chełmnie.
  4. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1430 w sekretariacie ZOZ.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku, odbiór w Dziale Statystyki Medycznej ZOZ lub odpowiedniej Poradni od poniedziałku do piątku w godz. 730– 1430.

W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.