56 677 26 07

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Informujemy, że z dniem  23.09.2021r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zakończył realizację zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie w ramach projektu „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania pobytu pacjentów w placówce ze środków projektowych. Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że jesteśmy gotowi do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas.


Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Zespół Opieki Zdrowotnej ma możliwość udzielania świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.


Koszt osobodnia wynosi 160,00 zł (opłata w formie zaliczki).


Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 12 osób.


W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, różnica zostanie pacjentom zwrócona.


Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w Dziennym Domu Opieki Medycznej nie ulegają zmianie.

 

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci pacjenci:

 • bezpośrednio po hospitalizacji,
 •  którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,
 • w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów,
 •  posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 •  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą w Dziennym Domu Opieki Medycznej od poniedziałku do piątku przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia oraz potrzeb indywidualnych pacjenta, liczba i częstotliwość świadczeń może zostać zmniejszona (nie mniej jednak niż 4h dziennie).


Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej obejmuje:

 • specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń, w razie potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii oraz inni specjaliści),
 • opiekę pielęgniarską (w tym edukację pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji),
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • opiekę psychologa,
 • terapię zajęciową,
 •  świadczenia opiekuna medycznego,
 •  doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 •  przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • zapewnienie odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (2 posiłki w tym obiad),
 •  zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu, inne wspomagające usługi medyczne i edukacyjne, uwarunkowane stanem zdrowia pacjenta.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne są pod numerem telefonu:  56 677 26 66Realizacja Projektu "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielny na terenie subregionu toruńskiego" realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi priorytetowej 9, Działania 9.3 Poddziałania 9.3.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Świadczenia zdrowotne w DDOM udzielane są osobom, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM, udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą:
 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • doradztwo dietetyczne,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Usługi świadczone w DDOM mają charakter bezpłatny. Zespół Terapeutyczny ustala czas trwania pobytu w DDOM dla każdego uczestnika przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Osobom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie.

Świadczeniami zdrowotnymi w ramach DDOM mogą być objęte osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
 • osoby posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 • osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapia farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • lub osoby, u której występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie
 • lub osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
 • osoby niesamodzielne - które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, które w ocenie skalą Barthel (dokument obowiązujący do przyjęcia) otrzymały 40-65 punktów.

DDOM przyjmuje pacjentów w oparciu o: Wzory wymaganych dokumentów są dostępne również na stronie internetowej www.ckom.pl oraz w DDOM Chełmno ul. Danielewskiego 8 (były Dom Dziecka).
Dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, bądź lekarz oddziału szpitalnego wraz z wypisem ze szpitala.