Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
- Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
NR POST. 29/2019
Chełmno, dnia 18.11.2019 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1 . Dane Zamawiającego :
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do zapytania . Oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie Umowy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 zostaną odrzucone,
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: liczba części 3,
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
- oferty złożone po terminie na składanie ofert nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny,
- oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
3.Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają , doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencja ł kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia) , Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy druk oferty – załącznik nr 1,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio do złożonej oferty częściowej),
c) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do Zapytania w formie prospektów, katalogów, charakterystyk (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem),
c) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
                           najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                       cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
Postanowienia ogólne: cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
Ponadto oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu w przypadku braku wypełnionego druku oferty (załącznik nr 1).
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.11.2019 r. do godziny 10:00.
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemne j na adres :
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu : 056 677 27 10
- l ub za pośrednictwem poczty elektroniczne j w postaci skanu : sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 29/2019.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dane osobowe mogą być przekazane do organów administracji publicznej i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
- Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
- dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
- Pani/ Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
DOC  - Załącznik nr 1 - Druk oferty.
 
XLS  - Załącznik nr 2 - Pakiety,
 
DOC  - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 
PDF  - Wyjaśnienia do postępowania - 25.11.2019r.
 
PDF  - Wynik postępowania - 06.12.2019r. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »