Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Sukcesywna dostawa nabiału i produktów mleczarskich.
- Sukcesywna dostawa nabiału i produktów mleczarskich. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
NR POST. 19/2019
Chełmno, dnia 29.08.2019 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa nabiału i produktów mleczarskich do ZOZ w Chełmnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą,
- oferty złożone po terminie na składanie ofert nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencja ł kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia), Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
c) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego
kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
                        najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                       cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
1) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca;
2) Wszystkie ceny oferty muszą być podane w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas, wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i uwzględniając konsekwencje rachunkowe takiej poprawki. Ponadto oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu w przypadku braku wypełnionego druku oferty (załącznik nr 1).
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 05.09.2019 r. do godziny 12:00.
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę nabiału i produktów mleczarskich dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 19/2019.
8. DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
- Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dane osobowe mogą być przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
- Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
1. dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych,
3. ograniczenia ich przetwarzania,
4. przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu.
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO;
- Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
DOC  - Załącznik nr 1 - Druk oferty.
 
XLS  - Załącznik nr 2 - Pakiety,
 
DOC  - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 
PDF  - Wynik postępowania - 06.09.2019r.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »