Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
- Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
NR POST. 10/2019
Chełmno, dnia 15.05.2019 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
1. Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wg załącznika nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane badania, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.
Oferowany przedmiot zamówienia (odpowiednio produkt leczniczy, produkt biobójczy, wyrób medyczny, kosmetyk) musi posiadać właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części: 4,
- oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- Zamawiający może dopuścić inne wielkości opakowań jedynie po zadaniu pytania do treści zapytania przez Wykonawcę. Zadanie pytania nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. W przypadku samowolnej modyfikacji wielkości opakowań oferta zostanie odrzucona,
- przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”,
- w przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie,
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają , doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencja ł kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia) ,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,
c) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 odpowiednio do złożonej oferty,
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
e) oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczy (na płycie CD lub w wersji papierowej) przy podpisaniu umowy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku ( w tym aktualne karty charakterystyki ) zaoferowanych preparatów, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
g) oświadczenie Wykonawcy, iż posiada dokumenty potwierdzające bójczość w żądanym spektrum dla zaoferowanych preparatów. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania mikrobiologiczne (dla obszaru medycznego) odpowiadające
normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych (dotyczy w przypadku złożenia oferty do pakietu nr 1, 2, 3) - wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty (niepodlegające odrzuceniu) złożone w postępowaniu oceniane
będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
                      najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                   cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
a) w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z
nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca;
b) wszystkie ceny oferty muszą być podane w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas, wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i uwzględniając konsekwencje rachunkowe takiej poprawki.
Złożona przez wykonawcę oferta musi być pełna, tzn. wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu muszą być wypełnione (wycenione).
Brak wypełnienia (wyceny) spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu w przypadku braku wypełnionego druku oferty (załącznik nr 1).
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23.05.2019 r. do godziny 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, nr post. 10/2019.
8 . DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.pl
10 . Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych .
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie (dalej:
Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ido@zoz.chelmno.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
a) wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.),
b) organom publicznym i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w ZOZ w Chełmnie czynności kontrolnych i audytowych ( np. Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli),
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) .
5) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
6) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
DOC  - Załącznik nr 1 - Druk oferty.
 
ZIP  - Załącznik nr 2 - Pakiety od 1 do 4,
 
DOC  - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 
DOC  - Załącznik nr 4 - Oświadczenie.
 
DOC  - Załącznik nr 5 - Oświadczenie.
 
PDF  - Wyjaśnienia treści - Pytania i odpowiedzi - 20.05.2019r.
 
PDF  - Wyjaśnienia treści - Pytania i odpowiedzi - 21.05.2019r. 
 
PDF  - Wynik postępowania - 30.05.2019r. 
 
PDF  - Powtórzenie czynności wyboru oferty - 03.06.2019r.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »