Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Dostawa szafek metalowych w ramach projektu Centrum Koordynacji Opieki Medycznej...
- Dostawa szafek metalowych w ramach projektu Centrum Koordynacji Opieki Medycznej... PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
Chełmno, dnia 15.05.2019 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH PROJEKTU PT. „CENTRUM KOORDYNACJI OPIEKI MEDYCZNEJ DLA
OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE SUBREGIONU TORUŃSKIEGO”,
NR RPKP.09.03.01-04-0001/18
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH
OSI PRIORYTETOWEJ 9. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO
DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH
PODDZIAŁANIA 9.3.1. ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
UMOWA NR UM_WR.433.1.035.2019
I. Opis przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek metalowych ubraniowych (Bhp). Szafa winna składać się z dwóch komór, każda podzielona (dwudzielna), z haczykiem na ubranie oraz półką, zamykana na klucz. Wymiary oferowanej szafy 1800x800x500 mm (+/-5 cm). Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Wymagana gwarancja min. 24 miesiące. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
1. postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
2. nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
3. oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
4. w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
5. oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy– jeżeli zostało udzielone,
6. przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”,
7. w przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie,
8. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
9. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
II. Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia).
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
III. Wykaz składanych dokumentów.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty – załącznik nr 1,
b) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
IV. Kryteria oceny ofert.
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego
kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
                            najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                          cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
1) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca;
2) Wszystkie ceny oferty muszą być podane w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas, wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i uwzględniając konsekwencje rachunkowe takiej poprawki
V. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą.
Termin realizacji: do dnia 30.05.2019 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
VI. Termin i miejsce złożenia oferty.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do 21.05.2019 r. do godziny 09:00.
Dopuszcza się złożenie oferty
w formie pisemne j na adres :
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
lub za pośrednictwem poczty elektroniczne j: sekretariat@zoz.chelmno.pl (zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty Wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości)  z dopiskiem: „Oferta na dostawę szafek metalowych w ramach projektu Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”.
VII. Dodatkowe informacje.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l .
VIII. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
− Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w procesie przeprowadzenia postępowania ofertowego jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
2. administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: ido@zoz.chelmno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jak też związanego z nim rozliczenia w ramach realizacji projektu;
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym również dotyczących rozliczenia w ramach realizacji projektu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
DOC  - Załącznik nr 1 - Druk Oferty.
 
PDF  - Wynik postępowania - 23.05.2019r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »