Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania.
- Usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
NR POST. 4/2019
Chełmno, dnia 07.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów oraz utrzymanie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących własnych Zamawiającego, dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę (poprzez użyczenie). Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienie wszelkich materiałów eksploatacyjnych (poza papierem) w tym m.in. tonerów i tuszy do urządzeń drukujących wraz z ich dostarczeniem, wymianą i utylizacją zużytych/niesprawnych. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera Projekt Umowy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy– jeżeli zostało udzielone,
- przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”,
- w przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie,
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencja ł kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (nieprzedstawienie dokumentu będzie skutkowało dalszym nierozpatrywaniem oferty),
b) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego
kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
                         najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                      cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
1) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z
nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca;
2) Wszystkie ceny oferty muszą być podane w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas, wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
3) W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i uwzględniając konsekwencje rachunkowe takiej poprawki.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 13.03.2019 r. do godziny 10:00.
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemne j na adres :
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektroniczne j: sekretariat@zoz.chelmno.pl (zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty Wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości) z dopiskiem: „Oferta na usługę outsourcingu druku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, nr post. 4/2019.
8 . DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
9 . Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
 przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 dane osobowe mogą być przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
 Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
− dostępu do danych osobowych,
− prawo do sprostowania danych,
− ograniczenia ich przetwarzania,
− przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO;
 Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego  udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
PDF  - Załącznik nr 1 - Druk oferty.
 
XLS  - Załącznik nr 1 do Umowy - Lista urządzeń,
 
PDF  - Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 
PDF  - Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - 12.03.2019r. 
 
PDF  - Wynik postępowania - 22.03.2019r.  
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »