Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Prawa i Obowiązki Pacjentów
- Prawa i obowiązki Pacjentów PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

PRZEBYWAJĄCYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

 

SZANOWNY PACJENCIE!


Poniższe prawa i obowiązki ułożone są dla Ciebie.  Zapoznając się z nimi pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa w czasie pobytu w naszym szpitalu.

 

PACJENT MA PRAWO DO: 
  1. Uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.

  2. Uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.

  3. Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu informacji pomocnej do podjęcia decyzji.

  4. Wglądu i dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

  5. Uzyskania informacji na temat ciągłości dalszego leczenia w Szpitalu oraz innych placówkach medycznych.

  6. Poufnego traktowania wszystkich informacji dotyczących pacjenta.

  7. Poszanowania intymności i godności pacjenta.

  8. Zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i higienicznych odpowiednich do stanu zdrowia.

  9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

  10. Osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego kontaktu z innymi osobami.

  11. Opieki duszpasterskiej.

  12. Wypisania ze Szpitala na własną prośbę.

  13. Świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

  14. Dodatkowej opieki ze strony najbliższych, która nie może zakłócać procesu leczenia i pielęgnowania innych hospitalizowanych.

  15. Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą. Personel szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.

  16. Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń z których możesz korzystać.

  17. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

  18. Składania skarg i wniosków do Dyrektora szpitala.

  19. Wskazania osoby, którą należy powiadomić w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu.

  20. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 1. OBOWIĄZKI PACJENTA:


 1. Posiadanie ważnego dowodu ubezpieczenia, dowodu osobistego.

 2. Przestrzeganie regulaminu i rozkładu dnia w oddziale.

 3. Przestrzeganie ustalonego z lekarzem sposobu leczenia.

 4. Stosowanie się do poleceń personelu Szpitala.

 5. Przestrzeganie higieny osobistej i czystości pomieszczeń.

 6. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szpitala.

 7. Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.


Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent – pracownik służby zdrowia i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.


Prawa i obowiązki pacjenta ZOZ w Chełmnie zostały opracowane na podstawie:

1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

3. Karty Praw Pacjenta w oparciu o Deklarację Praw Człowieka.

 

Sposób rozwiązywania zagadnień etycznych w Szpitalu

Osoby zatrudnione w ZOZ w Chełmnie oraz pacjenci z problemami natury etycznej mogą zwracać się do Zespołu Etycznego w skład którego wchodzą:

lek. med. Piotr Piekarski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

tel.: 600 916 567

pielęgniarka Renata Ligoń-Jaworska - Z-ca rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

tel.: 694 297 192

 

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa

Sekretariat: tel.: (22) 532 - 82 - 50, fax.: (22) 532 - 82 - 30

kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00

Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00

Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00