56 677 26 07

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie informuje o  możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie od dnia 5.10.2021r.

Szczepienia odbywają się w punkcie szczepień przeciw COVID-19 w godzinach otwarcia punktu.

Wymagane jest wypełnienie oświadczenia. (kliknij tutaj)

Bezpłatne szczepieni przeciwko grypie przysługuje:

-osobom  zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-farmaceutom  i technikom  farmaceutycznym,

-diagnostom laboratoryjnym,

-nauczycielom  akademickim  oraz doktorantom i studentom tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

-osobom  zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

-pacjentom zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

-nauczycielom,  wychowankom  i innym  pracownikom pedagogicznych  zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym -ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

-nauczycielom  akademickim  zatrudnionym  w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

-osobom prowadzących zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych,
-funkcjonariuszom albo żołnierzom : Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,

-osobom  urodzonych nie później niż w 1946 r.