56 677 26 07

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informujemy, że z dniem  23.09.2021r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zakończył realizację zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie w ramach projektu „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania pobytu pacjentów w placówce ze środków projektowych. Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że jesteśmy gotowi do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Zespół Opieki Zdrowotnej ma możliwość udzielania świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

Koszt osobodnia wynosi 160,00 zł (opłata w formie zaliczki).

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 12 osób.

W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, różnica zostanie pacjentom zwrócona.

Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w Dziennym Domu Opieki Medycznej nie ulegają zmianie.

 

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci pacjenci:

 •  bezpośrednio po hospitalizacji,
 • którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,
 •  w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów,
 •  posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 •  w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą w Dziennym Domu Opieki Medycznej od poniedziałku do piątku przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia oraz potrzeb indywidualnych pacjenta, liczba i częstotliwość świadczeń może zostać zmniejszona (nie mniej jednak niż 4h dziennie).


Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej obejmuje:

 • specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń, w razie potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii oraz inni specjaliści),
 •  opiekę pielęgniarską (w tym edukację pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji),
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • opiekę psychologa,
 • terapię zajęciową,
 •  świadczenia opiekuna medycznego,
 •  doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 •  zapewnienie odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (2 posiłki w tym obiad),
 • zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu,
 • inne wspomagające usługi medyczne i edukacyjne, uwarunkowane stanem zdrowia pacjenta.

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne są pod numerem telefonu:  56 677 26 66