56 677 26 07

Konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Asystenta/Starszego Asystenta-Lekarzy w Oddziale Pediatrii


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 09.11.2021r.


Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  ogłasza  konkurs w celu wyłonienia  kandydatów na stanowisko Asystenta/Starszego Asystenta-Lekarzy (także wyłącznie w systemie dyżurów medycznych) w Oddziale Pediatrii.

                                                                            

  

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy o składanie  ofert.

W ofercie należy  złożyć następujące dokumenty:

 

1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem;

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska( odpis dyplomu lekarza, odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny , odpis aktualnego prawa wykonywania  zawodu);

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4. inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe  kandydata ;

5. oświadczenie, że  kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko -klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków  oraz  materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.

 

Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia
w Sekretariacie  ZOZ-u  lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej,
Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na  kopercie kandydat umieszcza  swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Asystenta/Starszego Asystenta w  Oddziale Pediatrii” (należy
 podać nazwę stanowiska  objętego konkursem).

 

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone  przez Komisję Konkursową. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

                                                                        

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.


Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Regulamin konkursu