56 677 26 07

Regulamin pobytu pacjenta w szpitalu podczas hospitalizacji,konsultacji oraz innych zabiegów w ZOZ Chełmno w okresie pandemii COVID-19

1.Wszyscy pacjenci przed wejściem/wjazdem na teren szpitala/poradni, przy wejściu głównym w punkcie pomiaru temperatury, mają mierzoną temperaturę ciała, i zobowiązani są do wypełnienia i podpisania „Ankiety wywiadu epidemiologicznego” , który stanowi podstawę do udzielenia świadczenia w szpitalu.

2.Osoby z podwyższoną temperaturą i/lub w stanie ostrej infekcji ogólnoustrojowej zostaną skierowani do lekarza POZ celem objęcia opieką. W przypadkach pilnych pacjent zostanie skierowany do izolacyjnej części Izby Przyjęć celem wykonania testu PCR lub antygenowego i zależności od stanu zdrowia zostanie przekazany do oddziału obserwacyjno-zakaźnego lub szpitala o wyższej referencyjności.
Prosimy wszystkich pacjentów w miarę możliwości o zabieranie ze sobą telefonów komórkowych, ze względu na fakt wprowadzenia całkowitego zakazu odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych.

3.Na terenie szpitala/poradni przebywać mogą jedynie pacjenci oraz opiekun dziecka lub osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia/osoby głęboko niesłyszącej. Są oni również zobowiązani do wypełnienia „Ankiety wywiadu epidemiologicznego takiego samego jakie składa pacjent.

4.W trakcie hospitalizacji w oddziale dziecięcym dopuszcza się opiekę jednej osoby nad dzieckiem . Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną nie może być zmieniona przez inną osobę podczas hospitalizacji tego pacjenta.

5.Pacjenci zgłaszający się do Szpitala muszą wejść jedynie przez wejście „A”.

6.Po zakwalifikowaniu pacjenta w izbie przyjęć do hospitalizacji, u wszystkich pacjentów (oraz opiekunów pacjentów: dzieci/osób niepełnosprawnych) poza standardowymi badaniami będą pobierane wymazy z gardła/nosogardła na testy genetyczne PCR bądź antygenowe w celu wykluczenia infekcji spowodowanej wirusem SARS -COV2.

7.W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu pacjent nie zostanie przyjęty w oddział, a lekarz podejmie decyzje co do dalszego postępowania.

8.Pacjenci zgłaszający się do Poradni specjalistycznych mogą wejść jedynie przez wejście „A” po uprzednim wykonaniu pomiaru temperatury oraz wypełnieniu „Ankiety wywiadu epidemiologicznego”. Pacjenci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wskazówek i zaleceń odnośnie przebywania i przemieszczania się w szpitalu.

9.We wszystkich pomieszczeniach szpitalnych pacjenci i opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego noszenia masek ochronnych i częstego mycia i dezynfekcji rąk przy każdym przemieszczaniu się w wyznaczonych w tym celu strefach. Przed wejściem na teren szpitalny lub ambulatoryjny obowiązuje bezwzględna zasada dezynfekcji rąk oraz założenia maski ochronnej zabezpieczającej nos i usta.

10.W rejestracji, na korytarzach przed gabinetami lekarskimi, w pracowniach diagnostycznych pacjenci zobowiązani są do przestrzegania dystansu 1, 5 - 2,0 m między sobą, mogą zajmować tylko wolne wskazane miejsca, nie mogą spacerować przemieszczanie się po terenie szpitala jest ograniczone i dotyczy tylko miejsc do których pacjent zostanie skierowany.

11.Pacjenci hospitalizowani mają obowiązek przebywania jedynie w przydzielonych salach chorych, a ich opuszczanie powinno ograniczać się do niezbędnego minimum. W okresie pobytu na leczeniu szpitalnym wykluczona jest – bez względu na pogodę – możliwość wychodzenia na zewnątrz pomieszczeń szpitalnych oraz przemieszczanie się do innych niż wskazane jego części. Wprowadza się do odwołania zakaz odwiedzin pacjentów szpitalnych.

12.Każdy pacjent przyjmowany do leczenia jest informowany o istniejącym Regulaminie przebywania w ZOZ Chełmno (regulamin znajduje się na stronie internetowej szpitala oraz na tablicy informacyjnej Izby Przyjęć oraz każdego oddziału szpitalnego). Niezłożenie „Ankiety wywiadu epidemiologicznego” , o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu , uniemożliwi przyjęcie pacjenta na oddział lub do poradni . Brak dostosowania się do wymienionych zasad oraz zaleceń wydawanych na miejscu przez personel medyczny oraz służby techniczne będzie oznaczał natychmiastowe wezwanie służb porządkowych i przerwanie planowanej terapii.

13.Regulamin obowiązuje do odwołania.