- Konkurs na stanowisko Koordynatora Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii.
Wpisał: Administrator   
O G Ł O S Z E N I E
z dnia 28.02.2019r.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko:
Koordynatora Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii.
W związku z powyższym prosi się zainteresowanych
o składanie ofert.

W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem;
2. opisana przez kandydata koncepcja pracy funkcjonowania Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii w odniesieniu do warunków ekonomiczno-finansowych;
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:
- odpis dyplomu – tytułu zawodowego magistra w zawodzie ( w zakresie fizjoterapii),
- dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
- zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie;
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata ( np. certyfikat ukończenia szkolenia Terapii Manualnej, itp.) ;
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie ZOZ-u lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Koordynatora Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii.”
Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Zespół Konkursowy. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej/konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,30 do 14,30.