Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Zakup o charakterze sukcesywnym mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszcz.
- Zakup o charakterze sukcesywnym mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszcz. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
NR POST. 1/2019
Chełmno, dnia 28.01.2019 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1. Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy do ZOZ w Chełmnie. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części: 4,
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- oferta (skan oferty) winna być podpisana i opatrzona pieczątką imienną,
- oferta musi zawierać wycenę wszystkich pozycji asortymentowych danego pakietu (części), w przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu,
- czynności związane z realizacją zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych
punktów kontroli (HACCP) oraz dostawy winny podlegać stałemu i aktualnemu nadzorowi Państwowego /Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego/ Weterynaryjnego,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny
3.Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają , doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencja ł kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia) , Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,
c) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną w każdej pozycji formularz asortymentowo-cenowy, odpowiednio do złożonej oferty częściowej – załącznik nr 2,
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
e) próbki w zakresie pakietu nr 4 (wędliny i tłuszcze zwierzęce) do dnia składania ofert , które stanowić będą podstawę do oceny jakościowej oferowanych wyrobów tj. :
 pasztet pieczony
 wędlina szynkowa
 szynka gotowana – wieprzowa
 serdelki wieprzowe cienkie (folia)
 mielonka
 polędwica drobiowa
 metka
 zwyczajna
 kiełbasa surowa wędzona typu/polska/
 parówkowa
 krakowska drobiowa
 szynka z piersi indyka
5 . Kryteria oceny ofer t
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu w zakresie pakietu nr 1, 2, 3 oceniane
będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
Ocena końcowa zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 4,
Zamawiający stosować będzie następujące kryterium:
KRYTERIUM RANGA
OFEROWANA CENA 80 %
OCENA JAKOŚCIOWA 20%
W kryterium „jakość” oceniane zostaną poniższe podkryteria:
- smak – (0 – 5 pkt),
- zapach – (0 – 5 pkt),
- wygląd, konsystencja – (0 – 5 pkt)
Na ocenę jakości wpływ będą miały:
 walory smakowe - smak czysty, wyraźny dla użytych dodatków, bez obcych posmaków,
 walory zapachowe oraz inne cechy świadczące o ich wysokiej jakości
 wygląd - konsystencja, np.: jednolita, bez grudek (chrzęści), widoczne cząstki użytych dodatków itp., stopień twardości, gęstości lub lepkości; spoistość np.: jednolita, charakterystyczna dla użytych dodatków.
Każda z pozycji asortymentowych w danej ofercie będzie podlegała oddzielnej ocenie punktowej.
UWAGA – Zamawiający zastrzega, iż:
- w przypadku dostarczenia do oceny jakości jakichkolwiek wyrobów z widocznym nalotem pleśni, Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie dokonywał jej oceny,
- jeżeli oferta nie będzie zawierała próbek, które służą dokonaniu oceny kryteriów jakościowych, Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie dokonywał jej oceny.
Sposób obliczania wartości punktowej podkryterium do ostatecznej oceny:
suma pkt danego asortymentu
------------------------------------------- = ….... :12 (ilość pozycji asortymentowych do oceny) =
3 (liczba podkyteriów) ilość pkt przyznana oferowanym wyrobom
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium (ostateczna):
P =(Cn:Co) x 80 + (Jo: J max) x 20
Cn - najniższa cena złożona przez Wykonawcę (brutto)
Co - rozpatrywana cena oferty (brutto)
Jo- ilość punktów przyznana oferowanym wyrobom rozpatrywanej oferty
Jmax – max ilość punktów przyznana wyrobom oferty (5 pkt)
Maksymalnie można uzyskać w tym kryterium 20 pkt. Ocena końcowa zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Oferta z największą ilością punków zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11.02.2019 r. do godziny 12:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie", nr post. 1/2019
Miejsce oraz termin składania wymaganych próbek przez Zamawiającego:
- UWAGA! Próbki muszą być dostarczone najwcześniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie później jednak niż do godziny terminu składania ofert.
Miejsce składania próbek:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
8 . DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
9 . Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dane osobowe mogą być przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
- Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych
− dostępu do danych osobowych,
− prawo do sprostowania danych,
− ograniczenia ich przetwarzania,
− przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO;
- Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
PDF  - Załącznik nr 1 - Druk oferty.
 
DOC  - Formularz - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 1 - Mięso,
 
DOC  - Formularz - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 - Drób,
 
DOC  - Formularz - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 3 - Ryby i przetwory rybne,
 
DOC  - Formularz - Załącznik nr 2  - Pakiet nr 4 - Wędliny i tłuszcze zwierzęce,
 
PDF  - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 
PDF  - Wynik postępowania - 18.02.2019r.
 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »