Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Dostawa zestawów specjalistycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
- Dostawa zestawów specjalistycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie PDF Drukuj Email
Wpisał: Agata Robaczewska   
NR POST. 20/2018
Chełmno, dnia17.10.2018 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów specjalistycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ( formularz asortymentowo-cenowy). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencja ł kadrowy i
techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty - załącznik nr 1
c) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
                        najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                    cena badanej oferty (brutto)
 
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24.10.2018 r. do godziny 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę zestawów specjalistycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Chełmnie”, nr post.  20/2018.
DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
PDF  - Załącznik nr 1 - Druk oferty.
 
XLS  - Formularz - Załącznik nr 2 ,
 
PDF  - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 
PDF  - Wyjaśnienia treści siwz,
 
PDF  - Zmiana treści zapytania ofertowego,
 
PDF  - Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »