56 677 26 07

Regulamin pobytu pacjenta w szpitalu podczas hospitalizacji,konsultacji oraz innych zabiegów w ZOZ Chełmno w okresie pandemii COVID-19

1. Wszyscy pacjenci po wejściu na teren szpitala w holu Izby Przyjęć zobowiązani są do wypełnienia i podpisania „Ankiety wywiadu epidemiologicznego”, który stanowi podstawę do udzielenia świadczenia w szpitalu.

2. Osoby z objawami wskazującymi na infekcję ogólnoustrojową zostaną skierowane do izolacyjnej części Izby Przyjęć celem wykonania testu antygenowego i w zależności od wyniku testu oraz stanu, pacjent zostanie skierowany do lekarza POZ lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego jednostki uprawnionej do leczenia tych pacjentów.

3. Na terenie szpitala/poradni przebywać mogą jedynie pacjenci oraz opiekun dziecka lub osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia/osoby głęboko niesłyszącej. Opiekunowie są również zobowiązani do wypełnienia „Ankiety wywiadu epidemiologicznego takiego samego jakie składa pacjent.

4. W trakcie hospitalizacji w oddziale dziecięcym dopuszcza się opiekę jednej osoby nad dzieckiem. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną może być zmieniona przez inną osobę podczas hospitalizacji tego pacjenta 1 raz w ciągu doby.

5. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala wchodzą jedynie przez wejście „A”

6. Po zakwalifikowaniu pacjenta w izbie przyjęć do hospitalizacji, u wszystkich pacjentów (oraz opiekunów pacjentów: dzieci/osób niepełnosprawnych) poza standardowymi badaniami będą pobierane wymazy z gardła/nosogardła na testy genetyczne PCR bądź antygenowe w celu wykluczenia infekcji spowodowanej wirusem SARS -COV2.


Testów nie wykonuje się u osób bez objawów klinicznych wskazujących na COVID-19 u:

  • ozdrowieńców – do 3 miesięcy od zakończenia izolacji (poprzedzonej dodatnim wynikiem badania w kierunku SARS-CoV-2

  • osób, które zostały w pełni zaszczepione na co najmniej 10 dni przed planowaną hospitalizacją


7. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu pacjent nie zostanie przyjęty w oddział,
a lekarz podejmie decyzje co do dalszego postępowania terapeutycznego.

8. Pacjenci zgłaszający się do Poradni specjalistycznych mogą wejść jedynie przez wejście „A” po uprzednim wypełnieniu „Ankiety wywiadu epidemiologicznego”. Pacjenci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wskazówek i zaleceń odnośnie przebywania i przemieszczania się w szpitalu.

9. We wszystkich pomieszczeniach szpitalnych pacjenci i opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego noszenia masek ochronnych i częstego mycia i dezynfekcji rąk przy każdym przemieszczaniu się w wyznaczonych w tym celu strefach. Przed wejściem na teren szpitalny lub ambulatoryjny obowiązuje bezwzględna zasada dezynfekcji rąk oraz założenia maski ochronnej zabezpieczającej nos i usta.

10. W rejestracji, na korytarzach przed gabinetami lekarskimi, w pracowniach diagnostycznych pacjenci zobowiązani są do przestrzegania dystansu 1, 5 - 2,0 m między sobą, mogą zajmować tylko wolne wskazane miejsca, przemieszczanie się po terenie szpitala jest ograniczone i dotyczy tylko miejsc do których pacjent zostanie skierowany.

Pacjenci opuszczający salę mają obowiązek założenia maseczki oraz zdezynfekowania rąk przed opuszczeniem sali/oddziału oraz po powrocie na salę/oddział.

11. Każdy pacjent przyjmowany do leczenia jest informowany o istniejącym Regulaminie przebywania w ZOZ Chełmno (regulamin znajduje się na stronie internetowej szpitala oraz na tablicy informacyjnej Izby Przyjęć oraz każdego oddziału szpitalnego).

Niezłożenie „Ankiety wywiadu epidemiologicznego” , o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu , uniemożliwi przyjęcie pacjenta na oddział lub do poradni .

Brak dostosowania się do wymienionych zasad oraz zaleceń wydawanych na miejscu przez personel medyczny oraz służby techniczne będzie oznaczał natychmiastowe wezwanie służb porządkowych i przerwanie planowanej terapii.

12. Regulamin obowiązuje do odwołania.