56 677 26 07

Regulamin odwiedzin ZOZ w Chełmnie

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie. Zalecane godziny odwiedzin:
  - 13.00 – 18.00
  - w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10.00 – 18.00.

 2. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora lub lekarza dyżurnego odwiedziny mogą odbywać się całodobowo.

 3. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.

 4. Na prośbę pacjenta ordynator oddziału wyraża zgodę na udział krewnych lub opiekunów w opiece nad chorym. W przypadku dzieci koordynator oddziału wyraża zgodę na prośbę rodziców lub opiekunów, a w przypadku osób nieprzytomnych koordynator wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny.

 5. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
  - pod wpływem alkoholu;
  - dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi;

 6. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę zobowiązane są do:
  - zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu;
  - poszanowania mienia szpitala;
  - odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu szpitala;
  - zachowania czystości i porządku.

 7. Rodzaj dostarczanej przez odwiedzających żywności powinien uwzględniać stan pacjenta i konieczną dietę (w uzgodnieniu z lekarzem lub pielęgniarką).

 8. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  - przynoszenia i przekazywania leków;
  - siadania na łóżkach szpitalnych;
  - palenia tytoniu i używania środków odurzających na terenie szpitala;
  - spożywania posiłków na salach chorych i napojów, a w szczególności alkoholowych;
  - zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne;
  - chodzenia po salach w których znajdują się inni pacjenci oraz przebywania w pomieszczeniach zabiegowych i gospodarczych;
  - przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym.

 9. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - biorąc pod uwagę jego specyfikę - zaleca się odwiedzanie chorych przez najbliższych w godzinach: 11.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody koordynatora lub lekarza dyżurnego. Osoby odwiedzające obowiązuje strój ochronny dostarczany przez pracowników oddziału.

 10. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane przez Dyrektora ZOZ.

 11. Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego pacjenta.

 12. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone.

 13. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych zasad.