56 677 26 07

Regulamin dróg wewnętrznych

Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie szpitala będących w zarządzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

§ 2.
Zarządcą dróg wewnętrznych na terenie szpitala jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, 86 – 200 Chełmno, Plac Rydygiera 1.

§ 3.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca – Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie;
b) Użytkownik – osoba korzystająca z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych;
c) droga wewnętrzna – droga będąca w zarządzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie;
d) miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia gruntu przylegająca do dróg wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie;
e) pojazd – samochód, motocykl, przyczepa bądź inny pojazd, korzystający z dróg wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

§ 4.
Korzystanie z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie szpitala odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, decyzji i poleceń Zarządcy lub osób upoważnionych na mocy ustawy do kierowania ruchem.

§ 5.
Poprzez wjazd na teren dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie szpitala użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania przedstawione w niniejszym regulaminie.

§ 6.
Jednorazowa opłata za wjazd na teren dróg wewnętrznych i miejsc postojowych wynosi 2 złote i jest uiszczana w automacie usytuowanym przy bramie głównej szpitala.

§ 7.
Użytkownik dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie szpitala zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, postanowień niniejszego regulaminu i poleceń Zarządcy.

§ 8.
Ruch pojazdów na terenie dróg wewnętrznych szpitala odbywa się zgodnie z umieszczonym oznakowanie pionowym i poziomym, na zasadach określonych niniejszym regulaminem, przepisach Prawa o ruchu drogowym, decyzjach i poleceniach wydanych przez Zarządcę.

§ 9.
Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych szpitala wynosi 10 km/h.

§ 10.
Na terenie dróg wewnętrznych szpitala zlokalizowane są wydzielone miejsca postojowe dla:
a) samochodów osobowych;
b) samochodów osobowych osób niepełnosprawnych;
c) karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego.

§ 11.
1. Postój pojazdu na miejscu postojowym może odbywać się na zasadach określonych na znakach drogowych pionowych i poziomych.
2. Postój samochodów osobowych i samochodów osobowych osób niepełnosprawnych może odbywać się w miejscach wyznaczonych znakiem D – 18.
3. Zabrania się zatrzymywania i postoju pojazdów w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu.
4. Poprzez pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy zobowiązującej go do przechowania pojazdu.

§ 12.
1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie:
a) jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
b) powoduje uszkodzenie drogi;
c) utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej;
d) oraz w inny przypadkach określonych przepisami Ustawy o ruchu drogowym pojazd zostanie usunięty z drogi i umieszczony na parkingu strzeżonym.
2. Zarządca uprawniony będzie do wezwania Straży Miejskiej lub Policji w celu odholowania pojazdu Użytkownika na parking strzeżony.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu przez właściciela lub osobę władającą pojazdem opłaty za odholowanie na podstawie faktury wystawionej przez przedsiębiorcę wykonywującego usługi holowania oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 13.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu osób przebywających na terenie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych. Użytkownik dróg wewnętrznych i miejsc postojowych pozostawia swoje mienie w tych miejscach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 14.
1. Użytkownikom terenu dróg wewnętrznych i miejsc postojowych zabrania się:
a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
b) zaśmiecania terenu;
c) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie dróg wewnętrznych, poza wyznaczonymi stanowiskami postojowymi;
d) pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych oraz przejściach dla pieszych.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy, bądź innym Użytkownikom w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych.
3. W przypadku zdarzenia na terenie dróg wewnętrznych lub miejsc postojowych, które skutkowałyby jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika z tego tytułu, zobowiązany on jest przed opuszczeniem terenu szpitala do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o tym fakcie i złożenie stosownego oświadczenia.

§ 15.
Kierujący jest obowiązany do zabezpieczenia pojazdu przed użyciem go przez osoby niepowołane.

§ 16.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 17.
W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych obowiązują zasady określone w Ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

§ 18.
Regulamin obowiązuje od 10 maja 2012 roku.

§ 19.
Regulamin zaktualizowano 08 maja 2014 roku.


Podstawa prawna:
  • Ustawa – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.);;
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).