56 677 26 07

Konkurs na stanowisko Koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 18.11.2022r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  ogłasza  konkurs w celu wyłonienia  kandydata  na stanowisko  Koordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy o składanie  ofert.
W ofercie należy  złożyć następujące dokumenty:  
  
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. opisana przez kandydata  koncepcja pracy funkcjonowania oddziału w odniesieniu do kontroli zarządczej i warunków ekonomiczno- finansowych;
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska( odpis dyplomu lekarza, odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, odpis aktualnego prawa wykonywania  zawodu);
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz 8-letni staż pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje;
6. oświadczenie, że  kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko -klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem  zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków  oraz  materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie  ZOZ-u  lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na  kopercie kandydat umieszcza  swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs  na stanowisko Koordynatora  Oddziału Położniczo-Ginekologicznego” (należy podać nazwę stanowiska  objętego konkursem).    

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone  przez Komisję Konkursową.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.                                                        

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.

Pliki do pobrania:
- Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych  
- Regulamin Konkursu